Loading

Tập riêng hay
tập nhóm,
MBS đều có!

Phù hợp với mọi nhu cầu
luyện tập của bạn.

SOLO ĐỈNH FORM

Gói tập 1:1 - 1 Huấn luyện viên và 1 Học viên

SOLO ĐỈNH FORM

Gói tập 1:1 - 1 Huấn luyện viên và 1 Học viên

SOLO ĐỈNH FORM

Gói tập 1:1 - 1 Huấn luyện viên và 1 Học viên

ĐÔI ĐẲNG CẤP FIT

Gói tập 1:2 - 1 Huấn luyện viên và 2 Học viên

ĐÔI ĐẲNG CẤP FIT

Gói tập 1:2 - 1 Huấn luyện viên và 2 Học viên

ĐÔI ĐẲNG CẤP FIT

Gói tập 1:2 - 1 Huấn luyện viên và 2 Học viên

TÌNH TỨ DÁNG XINH

Gói tập 1:4 - 1 Huấn luyện viên và 4 Học viên

TÌNH TỨ DÁNG XINH

Gói tập 1:4 - 1 Huấn luyện viên và 4 Học viên

TÌNH TỨ DÁNG XINH

Gói tập 1:4 - 1 Huấn luyện viên và 4 Học viên